علایم ترافیکی (باتومی شبرنگ دار و چشم گربه ای) در نقاط مورد نیاز توسط واحد ترافیک شهرداری نصب گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، علایم ترافیکی (باتومی شبرنگ دار و چشم گربه ای) در نقاط مورد نیاز در میدان دکتر حشمت طالقانی با هدف افزایش ضریب ایمنی تردد خودرو ها و ایجاد نظم، توسط واحد ترافیک شهرداری نصب گردید .