در مراحل پایانی عملیات کنترل و مهار سنگهای ریزشی کند گزینان دکتر لطفی شهردار طالقان از روند اجرایی این پروژه بازدید نمود

ایمن سازی کند ریزشی گزینان با دیوار کشی ، بتن ریزی و قالب بندی ، اجرای راک فال ، نصب پایه و گابیون بندی صورت پذیرفته است .
سقوط سنگهای ریزشی کند گزینان از نگرانیها و دغدغه های شهروندان محترم محله گزینان و منطقه نازرو بوده و همواره خطرات جانی و مالی به همراه داشته است .