نمک پاشی معابر شهر و محله های شهر توسط نیروهای خدمات شهر و موتوری شهرداری طالقان انجام شد

نمک پاشی معابر شهر و محله های شهر توسط نیروهای خدمات شهر و موتوری شهرداری طالقان انجام شد