عملیات قالب بندی و بتن ریزی پایه های راک فال دیواره کند ریزشی گزینان توسط واحد عمران شهرداری پایان پذیرفت

عملیات قالب بندی و بتن ریزی پایه های راک فال دیواره کند ریزشی گزینان توسط واحد عمران شهرداری پایان پذیرفت