اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است. در صورتی که تخلفات زیر صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌گردد: 1-احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا […]

اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است.

در صورتی که تخلفات زیر صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌گردد:

1-احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
2-عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
3-تجاوز به معابر شهر
4-استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
5-تغییر کاربری غیرمجاز
6-تخلف مهندس ناظر ساختمان

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
1-نماینده دادگستری
2-نماینده شورای شهر
3-نماینده فرمانداری
نماینده شهرداری که حق رای ندارد