مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) ۰۹ مهر ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

موضوع: تامین نیروی کار ☎️ شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) ۰۶ خرداد ۱۴۰۲
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

گسترش و نوسازی کتابخانه های عمومی شهر ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های محدوده شهری

آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) فروش یک قطعه زمین ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) فروش یک قطعه زمین

آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) شهرداری طالقان موضوع : فروش یک قطعه زمین شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰

آگهی تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

آگهی تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین

آگهی تجدید مزایده کتبی شهرداری طالقان موضوع : فروش یک قطعه زمین ☎️ شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰

تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر ۱۹ دی ۱۴۰۱

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر

پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر (مناقصه – نوبت دوم) ۲۰ آذر ۱۴۰۱
آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر (مناقصه – نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر ۱۲ آذر ۱۴۰۱
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

ساماندهی معابر سطح شهر

مزایده یک قطعه زمین واقع در شهر طالقان ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
آگهی مزایده کتبی

مزایده یک قطعه زمین واقع در شهر طالقان