عملیات زیرسازی، جدول گذاری، اصلاح هندسی و آسفالت کوچه پونه ۱ و پونه ۲ محله گلینک به همت شهرداری طالقان پایان پذیرفت

عملیات زیرسازی، جدول گذاری، اصلاح هندسی و آسفالت کوچه پونه ۱ و پونه ۲ محله گلینک به همت شهرداری طالقان پایان پذیرفت