عملیات رنگ آمیزی جداول میدان دکتر حشمت طالقانی توسط نیروهای فضای سبز و زیباسازی شهرداری آغاز شد

عملیات رنگ آمیزی جداول میدان دکتر حشمت طالقانی توسط نیروهای فضای سبز و زیباسازی شهرداری آغاز شد