آموزش و اجرای مانور اطفاء حریق برای کارکنان اداره برق شهرستان طالقان توسط کارشناسان آتش نشانی شهرداری طالقان انجام شد

در این مانور کارشناسان آتش نشانی ضمن تشریح نکات مهم در استفاده از کپسول آتش نشانی در مواجهه با حریق بر ضرورت استفاده از کپسول های آتش نشانی در مواقع بروز حادثه تاکید کردند .