شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد ۱- موافقتنامه شماره ۷۳۵۲۸۸ مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ ۲- موافقت نامه شماره ۲۰۸۵۳۵۹ مورخ ۹۷/۹/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری البرز پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

عنوان پروژه :  

۱-تامین تجهیزات و کنترل ترافیک وعلائم راهنمایی و رانندگی

 ۵۵/۰۵۰/۰۰۰  ریال مبلغ سپرده
۱/۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال مبلغ پروژه

۲- ساماندهی دفع پسماندهای شهر طالقان
 ۲۰۷/۱۰۰/۰۰۰ ریال  مبلغ سپرده
۴/۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال  مبلغ پروژه

شرایط :
۱- داشتن شرکت با اساسنامه مرتبط برای پروژ ه ۱ وپایه ۵ راه و ترابری برای پروژه ۲ از معاونت محترم برنامه ریزی که ضمن شرکت درمناقصه ضمیمه اسناد خواهد گردید الزامیست.( اساسنامه شرکتها صلاحیت پیمانکاری برای  پیمانکاران مانده ظرفیت – آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی رزومه کاری- آگهی تاسیس- کد اقتصادی – گواهی ثبت نام ارزش افزوده مالیاتی و متن استعلام بها ممهور به مهر شرکت ) ۲- شرکت کنندگان فقط میتوانند باتوجه به رشته مربوطه صلاحیت پیمانکاری و سقف مجاز کار خود ارائه پیشنهاد نمایند . ۳-مهلت دریافت اسناد پس از آگهی نوبت اول از مورخ ۲/۱۶/ ۹۸تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۹۸/۳/۱ میباشد. ۴-  مهلت تحویل پیشنهادات پس از آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۱۱ آن روز میباشد  ۵- تاریخ جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهادی قیمت پس از آخرین روز مهلت تحویل اسناد مناقصه میباشد که در روز یکشنبه  مورخ ۹۸/۳/۱۲ و در ساعت۱۴/۳۰ بعد از ظهر آن روز کلیه پیشنهادات باز و قرائت خواهد شد . ۶- شرکت کنندگان جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایرانsetad iran.ir ( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایید.
۷- پیشنهاد دهندگان بایستی پس از دریافت اسناد : سپرده مندرج در جدول را به حساب شماره  ۴۰۸۱۰۱۱۴۰۷۹۷۰۱۲۹ نزد بانک مرکزی با شناسه
۴۰۳۰۸۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹۴۰۳
 واریز و ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی را در پاکت (الف)

مدارک شامل :
 کپی شناسنامه مدیرعامل و هیات مدیره رزومه کاری کپی برابر اصل شده اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت اعلام شده در روزنامه رسمی و رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی متن مناقصه در پاکت ( ب)و برگه پیشنهاد قیمت پس از امضا مجاز و  مهر صفحات به صورت جداگانه لاک و مهر شده در پاکت (ج) قرار داده و در
سامانه ستاد ایران قراردهند.
۸- به پیشنهادات فاقد سپرده سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطلاع پیمانکار خواهد رسید .
۱۰- شرکت کنندگان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری مراجعه و همچنین از محل اجرای پروژه بازدید نمایند.
۱۱- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
۱۲- شهرداری در رد یا قبول یا باکلیه پیشنهادات پیمانکاران ذیصلاح مختار میباشد.