به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، عملیات فشاربرداری از لوله گاز به علت رانش بلوار امام خمینی(ره) نرسیده به سه راه تهران و اقدامات لازم با حضور مامورین اداره گاز و شهرداری طالقان جهت انتقال به محل مناسب و مخلوط ریزی مسیر حفاری با رعایت اصول فنی و ایمنی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، عملیات فشاربرداری از لوله گاز به علت رانش بلوار امام خمینی(ره) نرسیده به سه راه تهران و اقدامات لازم با حضور مامورین اداره گاز و شهرداری طالقان جهت انتقال به محل مناسب و مخلوط ریزی مسیر حفاری با رعایت اصول فنی و ایمنی انجام شد.