به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، بازدید شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان از روند عملیات آسفالت کوچه بندبن و بررسی چگونگی پیشرفت کیفی و کمی پروژه آسفالت معابر صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، بازدید شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان از روند عملیات آسفالت کوچه بندبن و بررسی چگونگی پیشرفت کیفی و کمی پروژه آسفالت معابر صورت پذیرفت.