با شاخه تکانی درختان حیاط منازل ، کوچه ها و خیابان در آستانه فصل بهار در حفظ و نگهداری طبیعت زیبای شهرمان بکوشیم .

با شاخه تکانی درختان حیاط منازل ، کوچه ها و خیابان در آستانه فصل بهار در حفظ و نگهداری طبیعت زیبای شهرمان بکوشیم .