استقرار و شروع به کار ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان طالقان با همکاری شهرداری

استقرار و شروع به کار ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان طالقان با همکاری شهرداری