اهالی محترم  شهرک میتوانند جهت مطرح نمودن سوالات ، پیشنهادات و انتقادات خود در این جلسه شرکت نمایند. قابل ذکر است جلسات دیدار مردمی سایر محله ها متعاقبا اعلان خواهد شد.

اهالی محترم  شهرک میتوانند جهت مطرح نمودن سوالات ، پیشنهادات و انتقادات خود در این جلسه شرکت نمایند.

قابل ذکر است جلسات دیدار مردمی سایر محله ها متعاقبا اعلان خواهد شد.