شهروندان محترم  طالقان  با توجه به ضرورت آگاهی شهروندان از نحوه اقدامات اجرایی قانونمند پیمانکاران و عوامل اجرایی  گاز رسانی به شهر ، مطابق مذاکره و هماهنگی انجام گرفته مسئولان شرکت ملی گاز  و پیمانکار این حوزه به اطلاع میرساند : هرگونه پرداخت وجه به کارگران و مسئولان اجرایی در امر گاز رسانی برای احداث […]

شهروندان محترم  طالقان 

با توجه به ضرورت آگاهی شهروندان از نحوه اقدامات اجرایی قانونمند پیمانکاران و عوامل اجرایی  گاز رسانی به شهر ، مطابق مذاکره و هماهنگی انجام گرفته مسئولان شرکت ملی گاز  و پیمانکار این حوزه به اطلاع میرساند : هرگونه پرداخت وجه به کارگران و مسئولان اجرایی در امر گاز رسانی برای احداث جرز یا دیوار و اقدامات مشابه از سوی اهالی صرفا با اعلام مسئول رسمی شرکت ملی گاز مجاز و قانونی می باشد .

لذا از شهروندان محترم تقاضا می شود از هر گونه  پرداخت وجه به عوامل اجرایی ،  بدون اطلاع شرکت ملی گاز جدا خود داری نموده ودر صورت مشاهده این گونه درخواستها مراتب را به مراجع ذیربط اعلام فرمایید .