در این مراسم، فرماندار طالقان، مهندس اسدیان سرپرست شهرداری و تعدادی دیگر از مسئولان شهرستان طالقان نیز حضور داشتند و استاندار البرز را همراهی کردند.

در این مراسم، فرماندار طالقان، مهندس اسدیان سرپرست شهرداری و تعدادی دیگر از مسئولان شهرستان طالقان نیز حضور داشتند و استاندار البرز را همراهی کردند.