به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، نخستین جلسه مجمع هماهنگی و راهبری شوراهای اسلامی شهرستان طالقان با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرستان، شهر ، بخش مرکزی و بخش بالا طالقان به منظور تقویت، هماهنگی، هم اندیشی و هم افزایی در راستای وظایف قانونی شوراهای اسلامی و تحقق حقوق معوقه شهروندان برگزار شد. بر پایه این […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، نخستین جلسه مجمع هماهنگی و راهبری شوراهای اسلامی شهرستان طالقان با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرستان، شهر ، بخش مرکزی و بخش بالا طالقان به منظور تقویت، هماهنگی، هم اندیشی و هم افزایی در راستای وظایف قانونی شوراهای اسلامی و تحقق حقوق معوقه شهروندان برگزار شد.

بر پایه این گزارش در مصوبات این مجمع برگزاری جلسات منظم با سازماندهی مجدد و جدی شوراهای اسلامی به منظور تدوین مسائل و تعیین اولویت و رفع موانع ساختاری و تقویت مشارکت نمایندگان مردم در روند تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها تصویب شد.

همچنین مقرر شد جلسات آتی اعضای مجمع هماهنگی و راهبری شوراهای اسلامی طالقان گزارش مسائل و پیشنهادهای اولویت بندی شده را جهت پیگیری موثر و نظام‌مند و تقویت فرآیند و تعامل موثر با دستگاه‌های رسمی و دولتی ارائه نمایند.

همچنین در جلسه نخست مقرر شد کمیته ها و کار گروه‌های کارشناسی چندگانه جهت پی گیری و مدیریت موثر و موفق امور تشکیل گردد.

امید است این گونه نشست ها بتواند نگاه ویژه‌ای به زیرساخت‌های شهرستان طالقان داشته باشد و بخش کوچکی از مشکلات مردم را حل نماید.