مراحل پایانی آسفالت حیاط مدرسه سمیه توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد

مراحل پایانی آسفالت حیاط مدرسه سمیه توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد