اکران بنرهای تبلیغاتی “مشارکت در انتخابات” در سطح شهر

اکران بنرهای تبلیغاتی “مشارکت در انتخابات” در سطح شهر