بازدید استاندار البرز به اتفاق مدیران ارشد استانی ، با همراهی شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و سایر مدیران شهرستان از محله کولج ، جزن و شهرک در راستای بررسی حوزه ی طرح تفصیلی شهر طالقان

 بازدید استاندار البرز به اتفاق مدیران ارشد استانی ، با همراهی شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و سایر مدیران شهرستان از محله کولج ، جزن و شهرک در راستای بررسی حوزه ی طرح تفصیلی شهر طالقان