به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس جهانی در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از تلاش شبانه روزی پرسنل اتش نشانی، اظهار داشت: حفظ آمادگی و سرعت عملکرد در خدمات رسانی همواره باید سرلوحه کارها قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس جهانی در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از تلاش شبانه روزی پرسنل اتش نشانی، اظهار داشت: حفظ آمادگی و سرعت عملکرد در خدمات رسانی همواره باید سرلوحه کارها قرار گیرد.