در پی بارش نزولات آسمانی واحد خدمات شهر و موتوری شهرداری طالقان عملیات برف روبی و نمک پاشی در سطح شهر را انجام دادند.

در پی بارش نزولات آسمانی واحد خدمات شهر و موتوری شهرداری طالقان عملیات برف روبی و نمک پاشی در سطح شهر را انجام دادند.