به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان ،این انتخابات با رویکرد تشویق کارکنان در مشارکت در امور و همچنین انتخاب نماینده ای برای القای حس مسئولیت و شرکت در سرنوشت کاریشان با هدف توسعه رضایتمندی شغلی انجام پذیرفته است  و طبق  تبصره 4 ماده 131 قانون کار ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان ،این انتخابات با رویکرد تشویق کارکنان در مشارکت در امور و همچنین انتخاب نماینده ای برای القای حس مسئولیت و شرکت در سرنوشت کاریشان با هدف توسعه رضایتمندی شغلی انجام پذیرفته است  و طبق  تبصره 4 ماده 131 قانون کار ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران ، کارگران مشمول قانون کار هر مجموعه می توانند نسبت به انتخاب نماینده کارگران از بین خود اقدام نمایند .

 انتخابات نماینده کارگران شهرداری طالقان  با حضور سرکار خانم یادگاری نماينده اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعي  در محل ساختمان  شهرداري برگزار گرديد و آقاي غلامرضا حاجی پور  با اکثريت آراء(۲۶رای) بعنوان نماينده کارگران و آقای علی معصومی نژاد  با ۱۸ رای بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند .
 

وظایف و مسئولیت های نماینده کارگران به شرح ذیل است:

  1. آشنا ساختن کارگران به حدود وظایف و مسئولیتها و حقوق قانونی خویش.
  2. کوشش برای ایجاد حسن تفاهم بین کارگران و کارفرما به منظور حل و فصل مشکلات و اختلافات روابط کار در چارچوب مقررات قانونی از طریق مذاکره با کارفرما.
  3. پیگیری ، همکاری و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوطه.
  4. پیگیری و مراقبت در جهت حسن اجرای مقررات قانون کار و استیفای حقوق قانونی کارگران.
  5. شرکت در تشکیل مجمع نمایندگان کارگران با توجه به مواد 136 ، 157 و 160 قانون کار به منظور انتخاب نمایندگان کارگران در مراجع حل اختلاف و کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان و نظایر آن .