اولین جلسه بررسی تخصصی طرح تفصیلی شهر طالقان به منظور بررسی و تعیین معیارها، ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده دقیق از زمینهای شهری در محلات مختلف، موقعیت و ساخت دقیق املاک بر اساس اسناد مالکیتی، بهسازی و اصلاح شبکه عبور و مرور با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردارطالقان در محل ساختمان […]

اولین جلسه بررسی تخصصی طرح تفصیلی شهر طالقان به منظور بررسی و تعیین معیارها، ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده دقیق از زمینهای شهری در محلات مختلف، موقعیت و ساخت دقیق املاک بر اساس اسناد مالکیتی، بهسازی و اصلاح شبکه عبور و مرور با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردارطالقان در محل ساختمان شورای اسلامی شهر تشکیل شد.  
 
 این جلسه به منظور ارائه پیشنهادات نهایی اصلاح کاربری اراضی، شبکه های ارتباطی، مساحت سرانه ها و ضوابط دقیق و اجرای طرح جامع شهر برگزار گردید.