به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور شهردار طالقان در بازدید از محله پردسر ضمن دیدار با اعضای شورای پایگاه بسیج این محله،  دستور اجرای طرح جهادی بهسازی معابر  محله پردسر را صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور شهردار طالقان در بازدید از محله پردسر ضمن دیدار با اعضای شورای پایگاه بسیج این محله،  دستور اجرای طرح جهادی بهسازی معابر  محله پردسر را صادر نمود.