بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با هرگونه مزاحمت در شهر در خصوص موضوعات بهداشتی ( دفع غیر بهداشتی فاضلاب، اصطبل واقع در محدوده مسکونی، بناهای مخروبه قدیمی) و هرگونه مزاحمت ملکی و… بدینگونه عمل می نماید: طبق شکایت مطروحه از طرف شخص حقیقی یا مزاحمتی که مدعی العموم محسوب گردد شهرداری موظف به پیگیری […]

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با هرگونه مزاحمت در شهر در خصوص موضوعات بهداشتی ( دفع غیر بهداشتی فاضلاب، اصطبل واقع در محدوده مسکونی، بناهای مخروبه قدیمی) و هرگونه مزاحمت ملکی و… بدینگونه عمل می نماید: طبق شکایت مطروحه از طرف شخص حقیقی یا مزاحمتی که مدعی العموم محسوب گردد شهرداری موظف به پیگیری می باشد که طی دو مرحله اخطار به مالک به فاصله زمانی دو هفته انجام می‌گیرد و اگر رفع مزاحمت از سوی مالک نگردید پرونده به کمیسیون ارجاع و رای توسط ۵ نفر اعضای کمیسیون صادر و به مالک ابلاغ می‌گردد در این مرحله اگر مالک اقدامی برای رفع مزاحمت نکرد با هماهنگی واحد حقوقی پرونده به مراجع قضایی ارجاع و حکم نهایی صادر و اجرا میگردد.