به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این مراسم در دفتر مهندس قاسم پور شهردار و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با رعایت نکات بهداشتی در زمانی کوتاه برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این مراسم در دفتر مهندس قاسم پور شهردار و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با رعایت نکات بهداشتی در زمانی کوتاه برگزار گردید .