به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پیرامون موضوعات مهم شهر طالقان: طرح تفصیلی، طرح جامع، کمیسیون ماده صد، کمیته انطباق، کمک به اعتبارات، موضوع بیمارستان و مسائل دیگر بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پیرامون موضوعات مهم شهر طالقان: طرح تفصیلی، طرح جامع، کمیسیون ماده صد، کمیته انطباق، کمک به اعتبارات، موضوع بیمارستان و مسائل دیگر بحث و تبادل نظر شد.