با حضور سرکار خانم مقیمی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان جلسه ای در خصوص چگونگی اخذ مجوز تبصره ۳ماده واحده قانون تسهیلات برای بازسازی شبکه های آب و توسعه طرح آبرسانی در حوزه شهرطالقان با مدیر و کارشناس اداره آب و فاضلاب شهرستان در ساختمان شورای شهر برگزار شد.

با حضور سرکار خانم مقیمی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان جلسه ای در خصوص چگونگی اخذ مجوز تبصره ۳ماده واحده قانون تسهیلات برای بازسازی شبکه های آب و توسعه طرح آبرسانی در حوزه شهرطالقان با مدیر و کارشناس اداره آب و فاضلاب شهرستان در ساختمان شورای شهر برگزار شد.