جلسه هم اندیشی مهندس قاسم پور شهردار طالقان با هیئت امنای مسجد محله گلینك به منظور رسیدگی به نواقص و درخواست های این محله در دفتر شهردار برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی مهندس قاسم پور شهردار طالقان با هیئت امنای مسجد محله گلینك به منظور رسیدگی به نواقص و درخواست های این محله در دفتر شهردار برگزار گردید.