خاکبرداری، پی کنی و بتن ریزی حاشیه بستر رودخانه محله خسبان جهت احداث دیوار ساحلی و تعریض پل ورودی محله با تلاش واحد عمران انجام شد

خاکبرداری، پی کنی و بتن ریزی حاشیه بستر رودخانه محله خسبان جهت احداث دیوار ساحلی و تعریض پل ورودی محله با تلاش واحد عمران انجام شد