خطاطی بر روی تابلوی تلویزیونی سطح شهر با موضوع اهمیت حجاب توسط واحد زیبا سازی شهرداری انجام شد

خطاطی بر روی تابلوی تلویزیونی سطح شهر با موضوع اهمیت حجاب توسط واحد زیبا سازی شهرداری انجام شد