دیدار مهندس قاسم پور شهردار ، مهندس محمدی معاونت امور عمرانی فرمانداری ‌و هیئت همراه با مادر محترم  شهید سید داوود سادات رسول در محله خسبان

دیدار مهندس قاسم پور شهردار ، مهندس محمدی معاونت امور عمرانی فرمانداری ‌و هیئت همراه با مادر محترم  شهید سید داوود سادات رسول در محله خسبان