به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار در خصوص رفع موانع تولید و هماهنگی در جهت آرامش سرمایه گذاران، بررسی شهرک های صنعتی و مشکلات آنان، بررسی طرح جامع شهری طالقان، پیگیری و رفع مشکلات ورزشکاران و قهرمانان ورزشی شهرستان بحث و تبادل نظر گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار در خصوص رفع موانع تولید و هماهنگی در جهت آرامش سرمایه گذاران، بررسی شهرک های صنعتی و مشکلات آنان، بررسی طرح جامع شهری طالقان، پیگیری و رفع مشکلات ورزشکاران و قهرمانان ورزشی شهرستان بحث و تبادل نظر گردید.