به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این گفتگو مهندس قاسمپور شهردار و دکتر نادر صادقیان سخنگو و نماینده شورای اسلامی شهر با ارائه گزارشی  از فعالیتهای شهرداری در نقاط مختلف شهر و خدمات ارائه شده، موانع توسعه شهری در سطح شهرستان و استان را تشریح نمودند. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این گفتگو مهندس قاسمپور شهردار و دکتر نادر صادقیان سخنگو و نماینده شورای اسلامی شهر با ارائه گزارشی  از فعالیتهای شهرداری در نقاط مختلف شهر و خدمات ارائه شده، موانع توسعه شهری در سطح شهرستان و استان را تشریح نمودند.