به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسمپور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در مسجد جامع شهر طالقان در گفتگویی صمیمی ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهادات و انتقادات اهالی شهر طالقان به  ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامه های آتی شورای اسلامی شهر و شهرداری پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسمپور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در مسجد جامع شهر طالقان در گفتگویی صمیمی ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهادات و انتقادات اهالی شهر طالقان به  ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامه های آتی شورای اسلامی شهر و شهرداری پرداختند.