به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با توجه به نشست جاده در محور چالان به بالا طالقان و آغاز عملیات تعمیر جاده و احداث شانه خاکی توسط واحد عمران شهرداری در این محل، از مسافران و رانندگان محترمی که از این مسیر عبور می کنند خواهشمند است با در نظر گرفتن نکات ایمنی جانب احتیاط […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با توجه به نشست جاده در محور چالان به بالا طالقان و آغاز عملیات تعمیر جاده و احداث شانه خاکی توسط واحد عمران شهرداری در این محل، از مسافران و رانندگان محترمی که از این مسیر عبور می کنند خواهشمند است با در نظر گرفتن نکات ایمنی جانب احتیاط را رعایت نمایند.