به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، توزیع کسیه های زباله، نقشه  گردشگری و راهنمایی مسافران و گردشگران جهت اسکان در اماکن امن و دور از مسیر سیلاب و خطر در محل ایست بازرسی گردنه طالقان توسط شهرداری و اداره میراث فرهنگی طالقان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، توزیع کسیه های زباله، نقشه  گردشگری و راهنمایی مسافران و گردشگران جهت اسکان در اماکن امن و دور از مسیر سیلاب و خطر در محل ایست بازرسی گردنه طالقان توسط شهرداری و اداره میراث فرهنگی طالقان انجام شد.