عملیات ساماندهی معبر با جدول گذاری و احداث رفیوژ حد فاصل بلوار امام خمینی تا ابتدای بلوار شهید محبی توسط واحد عمران در حال انجام است

عملیات ساماندهی معبر با جدول گذاری و احداث رفیوژ حد فاصل بلوار امام خمینی تا ابتدای بلوار شهید محبی توسط واحد عمران در حال انجام است