حمیرا مقیمی اظهار کرد: بودجه سال۱۳۹۷ شهرداری طالقان ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است که از این میزان پنجاه و پنج درصد برای هزینه های جاری و چهل و پنج درصد در مصارف عمرانی پیش بینی شده است که امید است بیش از این مقدار و تا حدود ۱۲ میلیارد تومان […]

حمیرا مقیمی اظهار کرد: بودجه سال۱۳۹۷ شهرداری طالقان ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است که از این میزان پنجاه و پنج درصد برای هزینه های جاری و چهل و پنج درصد در مصارف عمرانی پیش بینی شده است که امید است بیش از این مقدار و تا حدود ۱۲ میلیارد تومان بودجه محقق شود.

 وی افزود: از آنجا که در بخش جاری می بایست اولویت اول حقوق و دستمزد پرسنل باشد، حقوق کارکنان شهرداری برآورد شده و بر اساس آن پیش بینی بودجه عمرانی تا سقف بودجه مذکور انجام شده است.

 عضو شورای شهر طالقان تصریح کرد: محل اصلی درآمد شهرداری عوارض های ساختمانی و درآمد حاصل از کمیسیون ماده صد می باشد و در سالهای اخیر رکود در بحث ساخت و ساز مشهود بوده است لذا سقف بودجه قدری محتاطانه جمع بندی شده است اما  با سعی و تلاش اعضا شورای اسلامی و همت شهردار امیدوارم شاهد تحقق بودجه بیش از پیش بینی صورت گرفته باشیم.