شخم زنی حاشیه درختان بلوار امام خمینی(ره) به منظور حفظ، نگه داشت و تقویت فضاهای سبز شهری با تلاش نیروهای فضای سبز شهرداری انجام شد

شخم زنی حاشیه درختان بلوار امام خمینی(ره) به منظور حفظ، نگه داشت و تقویت فضاهای سبز شهری با تلاش نیروهای فضای سبز شهرداری انجام شد