به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با توجه به اینکه کلیه المان ها و تونل نوری روزانه ضد عفونی خواهند شد ولی از شهروندان عزیز تقاضامندیم جانب احتیاط را رعایت فرمایند و جهت حفظ سلامتی خود و اطرافیان برای گرفتن عکس در این محیط تجمع نفرمایند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با توجه به اینکه کلیه المان ها و تونل نوری روزانه ضد عفونی خواهند شد ولی از شهروندان عزیز تقاضامندیم جانب احتیاط را رعایت فرمایند و جهت حفظ سلامتی خود و اطرافیان برای گرفتن عکس در این محیط تجمع نفرمایند.