عملیات جدول گذاری جاده کولج – حسنجون، (روبروی مزار) با تلاش واحد عمران شهرداریطالقان انجام شد

عملیات جدول گذاری جاده کولج – حسنجون، (روبروی مزار) با تلاش واحد عمران شهرداریطالقان انجام شد