عملیات ساماندهی معبر با همت واحد امانی شهرداری ابتدای خیابان شهدای محله گلینک در مسیر اصلی جاده پایین طالقان در حال انجام است

عملیات ساماندهی معبر با همت واحد امانی شهرداری ابتدای خیابان شهدای محله گلینک در مسیر اصلی جاده پایین طالقان در حال انجام است