روابط عمومی شهرداری طالقان / عملیات لایه برداری آسفالت با دستگاه ویرتگن در خیابان البرز ( ورودی مسیر خسبان  و گزینان ) توسط شهرداری طالقان آغازشد . 

روابط عمومی شهرداری طالقان / عملیات لایه برداری آسفالت با دستگاه ویرتگن در خیابان البرز ( ورودی مسیر خسبان  و گزینان ) توسط شهرداری طالقان آغازشد .