عملیات نمک پاشی جاده اصلی محله گزینان توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر

عملیات نمک پاشی جاده اصلی محله گزینان توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر