عملیات گلدان گذاری حد فاصل خیابان چشم انداز و بلوار آیت الله طالقانی (چالان) با همت واحد عمران شهرداری طالقان در حال انجام است

عملیات گلدان گذاری حد فاصل خیابان چشم انداز و بلوار آیت الله طالقانی (چالان) با همت واحد عمران شهرداری طالقان در حال انجام است