شهرداری طالفان در نظر دارد جهت تامین نیروی کار در بخشهای خدمات شهر با حقوق، بیمه و سایر مزایا اقدام نماید . لذا متقاضیان جهت ثبت نام و اشتغال بکار، هر چه سریعتر به شهرداری مراجعه نمایند . بدیهی است واجدین شرایط ، با مراجعه به موقع در اولویت خواهند بود. ☎️ شماره تماس : […]

شهرداری طالفان در نظر دارد جهت تامین نیروی کار در بخشهای خدمات شهر با حقوق، بیمه و سایر مزایا اقدام نماید .
لذا متقاضیان جهت ثبت نام و اشتغال بکار، هر چه سریعتر به شهرداری مراجعه نمایند .

بدیهی است واجدین شرایط ، با مراجعه به موقع در اولویت خواهند بود.

☎️ شماره تماس : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰ ــ ۰۲۶۴۴۷۲۳۰۸۰