سیاه پوش شدن فضای شهر ریسه کشی میادین نصب بنر و پرچم های سیاه

سیاه پوش شدن فضای شهر
ریسه کشی میادین
نصب بنر و پرچم های سیاه